HUISZWAM, curatieve en peventieve behandeling

1. INLEIDING

De genezende behandeling van door huiszwam of andere zwammen aangetaste materialen in gebouwen omvat alle werken die noodzakelijk zijn om een volledige uitroeiing van de zwam te bewerkstelligen.

De behandeling tegen huiszwam moet een blijvend karakter hebben. Niet alleen moet de bestaande aantasting vernietigd worden, maar ook mag er onder normale omstandigheden geen nieuwe aantasting optreden.

De door AROO bvba toegepaste uitvoeringstechnieken verschillen, afhankelijk van het soort materiaal ( hout, steen, mortel, ... ) dat door huiszwam en andere schimmels aangetast is.             De behandeling wordt aangepast naargelang de omstandigheden.

Het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van de geïnfecteerde zone is een eerste belangrijke stap in de richting van een doeltreffende behandeling van de aantasting.

Het is niet altijd evident om de juiste omvang van een aantasting door huiszwam te bepalen. In sommige gevallen dienen voorbereidende werken uitgevoerd te worden om concreet te kunnen vaststellen hoever de aantasting zich heeft verspreid. Dit gaat meestal gepaard met de ontmanteling van bepaalde bouwmaterialen. Concrete afspraken tussen de uitvoerende firma, de architect en de opdrachtgever zijn hierbij een noodzakelijke vereiste.

2. UITVOERING VAN DE WERKEN

2.1. Voorbereidingsfase

a.  In eerste instantie dient de oorzaak van de zwamontwikkeling, meestal huiszwam, bepaald te worden.

Het is noodzakelijk dat de vochtbron opgespoord en uitgeschakeld wordt vooraleer een aanvang te nemen met de eigenlijke behandelingswerken tegen huiszwam.

Vrijwel altijd is de ontwikkeling van de huiszwam te wijten aan een abnormale vochtaanwezigheid door bvb:

 • opstijgend grondvocht in de muren
 • condensatie
 • defecte dakbedekking, dakvensters, waterafvoer ...
 • lekkende waterleidingen, kranen, ...
 • slechte toestand van muurvoegen aan de buitenzijde
 • infiltratie langs schouwen, ramen, ...
 • verouderde aal- of waterputten

b. Er wordt gezorgd voor een doelmatige verlichting ( lampen, projectoren, ... ) teneinde een goed systematisch onderzoek en behandeling uit te kunnen voeren. Indien voor het gebruik van bepaalde toestellen ( stofzuigers, compressoren, ... ) de aanleg van speciale elektrische leidingen en stopcontacten nodig zou zijn, vallen deze inrichtingskosten ten laste van de opdrachtgever.

c. Het te behandelen hout of metselwerk moet bereikbaar gemaakt worden door eventueel bepaalde elementen zoals platen, isolatiemateriaal, pleisterwerk, vloerbekledingen enz. te verwijderen, met inachtname van een voldoende ruime veiligheidszone. Bij huiszwam bedraagt deze veiligheidszone gemiddeld 0,5 tot 1 m voorbij de zichtbare aantasting.

d. De nodige beschermingen worden aangebracht  aan bestaande leidingen teneinde deze niet te beschadigen.

e.  Al het aangetaste hout, zwamstrengen, mycelium en vruchtlichamen worden verwijderd. Best worden deze afvalmaterialen onmiddellijk verbrand op een hiervoor geschikte plaats.

f.  Het metselwerk wordt grondig gereinigd op volgende manier:

 • bezetting af andere afwerkingslagen verwijderen
 • mortelvoegen uitkrabben
 • eventueel afbranden van het metselwerk, rekening houdend met de brandbaarheid en de nodige veiligheidsmaatregelen hieromtrent nemen
 • oppervlakken afborstelen

2.2. Dieptebehandeling

Alle houtwerk in de naaste omgeving van de aantasting ondergaat een dieptebehandeling door het boren van schuine gaten welke later gevuld worden tot saturatie van het hout. De boringen worden zoveel mogelijk in de neutrale as van de balken gemaakt teneinde de mechanische weerstand van de constructiedelen zo weinig mogelijk te verzwakken.

Het metselwerk, tot 0,5 à 1 m voorbij de zichtbare aantasting ondergaat eveneens een dieptebehandeling. Hiertoe worden gaten geboord van 12 tot 20 mm diameter op onderlinge afstanden van 15 tot 30 cm. De boordiepte bedraagt 2/3 tot 3/1 van de muurdikte. Via de geboorde gaten worden de muren verzadigd met zwamdodend product ( fungicide ).

2.3. Oppervlaktebehandeling

De oppervlaktebehandeling, zowel voor hout als voor metselwerk, zal zeer grondig uitgevoerd worden, zodat alle oppervlakken, zonder uitzondering, behandeld worden.

De  bespuiting van de oppervlakken gebeurt met aangepaste apparatuur tot op saturatie, met een relatief lage druk ( 2 - 3 kg ) met grove druppel en zonder nevelvorming.

3. Nieuw te plaatsen hout

Al het nieuwe hout dat gebruikt wordt ter vervanging of versteviging van de bestaande constructie, zal een zelfde oppervlaktebehandeling ondergaan als het aangetaste hout, ofwel behandeld worden in een officieel erkend drenkingsstation.

Het product dat gebruikt wordt om het hout te drenken moet gehomologeerd zijn door de     B.V.H.B. ( Belgische Vereniging Voor de HoutBescherming ) en het drenkingsstation moet werken onder de permanente controle van de BUtgb ( Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw ) .

4. Het aan te wenden product

De door AROO bvba gebruikte producten voor zwambehandeling zijn gegarandeerd vrij van pentachloorfenol (PCP), lindaan, tin-, kwik-, zink- en andere metaalverbindingen.
Ze beschikken over een geldige verkoopsvergunning van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu zonder beperking ervan in woon- en leefruimten.

Het gebruikte product is een wateroplosbaar, geconcentreerd middel bestemd voor de behandeling door middel van drenking, besproeiing of injectie.
Het middel heeft een voorbehoedende ( preventieve ) en genezende ( curatieve ) werking tegen  alle in de bouw voorkomende schimmels.

Het aanwezige actieve biocide in het behandelingsproduct is azaconazole.

Azaconazole is een breedwerkend fungicide dat ontwikkeld werd door de firma Janssens Pharmaceutcia te Beerse. Het vindt o.a. zijn toepassing in onze moderne geneeskunde.

De geconcentreerde formule wordt opgelost in water aan een maximale verhouding van 1 deel concentraat op 6 tot 9 delen water, afhankelijk van de poreusheid van het te behandelen materiaal.

Een staal van het product kan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de opdrachtgever of aan de verantwoordelijke architect, samen met de technische toelichtingsfolders en een geldig afschrift van de verkoopstoelating van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu.

Referenties van eerder uitgevoerde gelijkaardige werken ter bestrijding van huiszwam en andere schimmels kunnen op vraag van de opdrachtgever voorgelegd worden.

Created by C3N ICT